Advocaat fraude door werknemers, zaakvoerders of bestuurders?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van alle middelgrote en grote ondernemingen het slachtoffer wordt van fraude. Bijna de helft van deze ondernemingen werd met een poging tot fraude geconfronteerd.

De gemiddelde schade veroorzaakt door fraude bedraagt voor een onderneming zo’n 200.000 euro. Fraudezaken waarin KMO’s betrokken zijn, zitten in de stijgende lijn.

Het is belangrijk om snel te kunnen handelen als u met enige vorm van fraude wordt geconfronteerd. De consequenties kunnen groot zijn.

We bespreken hier: 

 • fraude door werknemers;
 • fraude door bestuurders;
 • fraude door zaakvoerders.

Werd in uw onderneming een vorm van fraude gepleegd of werd u hiervan beschuldigd? Dan kunt u het beste een gespecialiseerde fraude advocaat consulteren, die u kan adviseren en uw belangen in een eventuele gerechtelijke procedure kan verdedigen.

Ons gespecialiseerd team ondernemingsstrafrecht kan bogen op een rijke ervaring met fraudezaken. Onze advocaten verdedigen zowel slachtoffers van fraude als personen die ervan beschuldigd worden. 

Wenst u contact op te nemen met één van onze advocaten? Contacteer ons dan via info@bannister.be of via telefoonnummer 03/369.28.00. 

Advocaat Fraude door werknemers zaakvoerders bestuurders

Wat is fraude?

Fraude is een verzamelnaam voor alle misdrijven waarbij de zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Meestal gaat het erom dat een bepaalde persoon of een bepaalde groep personen, op papier of digitaal, wetens en willens de realiteit anders gaat voorstellen om er (financieel) gewin uit te halen.

Fraude is dus een breed begrip en kan vele vormen aannemen, zoals: 

Wat te doen bij fraude door werknemers?

Een groot maar onderbelicht probleem

Uit bovenvermeld onderzoek is tevens gebleken dat maar liefst 45% van de pogingen tot fraude in middelgrote tot grote ondernemingen door werknemers wordt gepleegd. Ongeveer de helft van deze pogingen zijn succesvol. Werknemersfraude is daarmee de grootste vorm van interne criminaliteit.

Klassieke voorbeelden van fraude door werknemers

 • verduisteren van gelden;
 • diefstal van goederen;
 • oneigenlijk gebruik van een tankkaart;
 • opstellen van fictieve facturen.

Stappen die u kunt nemen

De beste manier om met fraude door werknemers om te gaan, is preventie. Er zijn verschillende mechanismen, die u kunt implementeren om de kans op werknemersfraude zoveel mogelijk in te perken, zoals een systeem van dubbele handtekeningen, interne deontologie en afspraken, anonieme meldpunten, boekhoudkundige controles enzoverder.

De gebruikelijke reactie op fraude door een werknemer is het ontslag om dringende redenen. Houd er rekening mee dat u voor dit soort ontslagen een strikte procedure moet volgen waarbij u onder andere de gepleegde fraude zult moeten bewijzen. Via een ontslag om dringende redenen bent u snel verlost van uw frauderende werknemer(s).

Indien u geen genoegen neemt met een louter ontslag en u vergoeding wenst voor de geleden schade, kunt u een juridische procedure overwegen. In de meeste gevallen kunt u het beste een klacht bij de politie indienen. In sommige gevallen zal een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter of een dagvaarding voor de burgerlijke rechtbank beter gepast zijn.

Houd er rekening mee dat:

 • Een juridische procedure lang kan duren.
 • De kans bestaat dat dit proces (en dus uw onderneming) in de media komt.
 • De meeste werknemers niet in staat zullen zijn om u na veroordeling terug te betalen.

Een werknemer betrappen op fraude is een zeer vervelende en gevoelige situatie. Om de juridische kant van het verhaal af te handelen, kunt u het beste een beroep doen op een advocaat die gespecialiseerd is in het strafrecht én in het arbeidsrecht. Deze advocaat zal u in eerste instantie adviseren en – indien nodig – uw belangen verdedigen in een gerechtelijke procedure.

Bij Bannister Advocaten hebben wij reeds jarenlang de ervaring waarbij ons team arbeidsrecht en ons team strafrecht de handen ineen slaan om dossiers inzake fraude door werknemers te behandelen. Wenst u een gesprek met één van onze specialisten? Dan kunt u via info@bannister.be of telefoonnummer 03/369.28.00 contact met ons opnemen.

Advocaat fraude bestuurders

Wat te doen bij fraude door bestuurders?

Hoger op de ladder: meer fraudemogelijkheden

Wanneer we spreken over interne fraude binnen een onderneming, geldt de regel dat personen hogerop in de hiërarchie meer mogelijkheden hebben om te frauderen. Meestal staan ze dichterbij de grote geldstromen en hebben ze hierover ook meer bevoegdheid.

Zo leren we uit de praktijk dat fraude door bestuurders in vennootschapsstructuren regelmatig voorkomt. 

Een burgerlijke procedure op grond van bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders zijn aansprakelijk tegenover de vennootschap voor grove fouten, die zij hebben begaan bij het uitvoeren van hun mandaat als bestuurder. 

Indien een bestuurder een fout beging, kan door de vennootschap een burgerrechtelijke procedure opgestart worden met als doel de geleden schade te verhalen. 

Houd er rekening mee dat:

 • De vennootschap als eisende partij de fout van de bestuurder zal moeten bewijzen.
 • Niet zomaar elke fout aanleiding geeft tot aansprakelijkheid’
 • De wet bepaalt dat een bestuurder slechts aansprakelijk is tot een wettelijk bepaald plafond, de zogenaamde ‘cap’ op de bestuurdersaansprakelijkheid. Deze cap wordt onder andere aan de hand van de omzet van de vennootschap berekend.

Een strafrechtelijke procedure op grond van strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Uiteraard zijn bestuurders ook strafrechtelijk aansprakelijk indien zij enige vorm van fraude hebben gepleegd waaruit schade voor de vennootschap is ontstaan. 

Wanneer een bestuurder betrapt wordt op het plegen van fraude kan de vennootschap een strafrechtelijke procedure opstarten en via een burgerlijke partijstelling aanspraak maken op een vergoeding voor de geleden schade. Hiervoor zal een strafklacht bij de politie moeten worden ingediend of een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter.

Fraude door zaakvoerders

Soms zijn het de zaakvoerders zelf die fraude plegen. Bij fraude door zaakvoerders gaat het vaak over volledig frauduleuze ondernemingen. 

Deze fraude door zaakvoerders komt meestal aan het licht door strafklachten van gedupeerde klanten, aangiftes bij meldpunten of na faillissement.

Wanneer u het slachtoffer bent van fraude gepleegd door een onderneming, kunt u:

 • Contact opnemen met de politiediensten en een klacht indienen.
 • Een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter indienen.
 • Een advocaat in de arm nemen.

Enkele tips:

 • Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal.
 • Stel uzelf burgerlijke partij om een schadevergoeding te kunnen claimen.
 • Laat u adviseren of bijstaan door een strafrechtadvocaat.
 • Tracht een minnelijke schikking te bekomen.
 

Besluit: neem een fraude advocaat onder de arm

Interne fraude door werknemers, bestuurders of zaakvoerders raakt het hart van een onderneming. Dit kan niet alleen grote financiële gevolgen hebben maar ook tot grote vertrouwensbreuken, ruzies en faillissementen leiden. Als fraude wordt vastgesteld, is het vooral belangrijk dat u weloverwogen reageert. Laat uw emoties geen beslissingen nemen. 

Om tot de best mogelijke oplossing te komen – waarbij u als slachtoffer of als gedupeerde vennootschap maximaal vergoed wordt – kunt u het beste een gespecialiseerde advocaat inschakelen. Uw advocaat zal u in eerste instantie adviseren en samen met u de mogelijkheden bekijken. Als het tot een juridische procedure moet komen, zal uw advocaat uw belangen maximaal voor de rechtbank verdedigen. 

Hetzelfde geldt voor de situatie waarin u beschuldigd wordt van fraude.

Wat Bannister Advocaten uniek maakt, is de combinatie van onze gespecialiseerde kennis van het arbeidsrecht en het strafrecht. Wanneer wij dossiers interne fraudecriminaliteit behandelen zorgen wij voor een samenwerking tussen onze teams arbeidsrecht en strafrecht. Deze werkwijze zorgt voor een gedegen juridisch advies en een efficiënte en kwaliteitsvolle juridische verdediging. Onze teams behandelen regelmatig dossiers met betrekking tot fraude door werknemers, fraude door bestuurders en fraude door zaakvoerders.

Contacteer ons via info@bannister.be of telefonisch via het nummer 03/369.28.00.