Bijzondere verbeurdverklaring

Wat is een bijzondere verbeurdverklaring?

Wanneer misdrijven worden gepleegd in een onderneming worden deze in de praktijk vooral bestraft met een gevangenisstraf of een geldboete. Naast deze sancties kan of moet de rechter ook de bijzondere verbeurdverklaring van bepaalde goederen uitspreken.

Het is verplicht een bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken in het kader van misdaden of wanbedrijven en deze dient schriftelijk te worden gevorderd door het Openbaar Ministerie.

De bijzondere verbeurdverklaring wordt omschreven als :’De toekenning aan de Staat bij rechterlijke beslissing van het eigendomsrecht over zaken die te maken hebben met het plegen van een misdrijf.’ Eigenaars van de goederen die verbeurd verklaard worden verliezen het genot en gebruik van de zaak.

De bijzondere verbeurdverklaring heeft slechts betrekking op bepaalde voorwerpen die door de artikelen 42 tot en met 43quater of door bijzondere strafwetten worden aangewezen. Het gaat om roerende goederen en slechts zeer uitzonderlijk spreekt men de bijzondere verbeurdverklaring ook uit voor onroerende goederen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de goederen eigendom zijn van de veroordeelde persoon. ( mede-eigenaar of blote eigenaar is ook voldoende) Deze verbeurdverklaring is ook mogelijk voor goederen die niet tot het grondgebied van de Belgische Staat behoren

Soorten

Er zijn verschillende soorten verbeurdverklaringen die kunnen worden uitgesproken worden door de rechter.

  • Als eerste kan de rechter een bijzondere verbeurdverklaring uitspreken als straf. Vooraleer deze sanctie kan worden opgelegd, moet er worden voldaan aan de wettelijke voorwaarden die opgesomd staan in de artikelen 42, 43, 43bis, 43ter en 43quater.
  • De rechter kan ook beslissen om de bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken als beveiliging- of politiemaatregel. Wanneer de rechter beslist om deze verbeurdverklaring uit te spreken heeft deze geen bestraffend maar wel een preventief doel, namelijk de publieke veiligheid beschermen.
  • Tot slot kan de bijzondere verbeurdverklaring met een gemengd karakter worden uitgesproken door de rechter. In deze situatie heeft de verbeurdverklaring niet uitsluitend een bestraffend karakter. Deze verbeurdverklaring strekt zich tot het civielrechtelijk herstel van schade veroorzaakt door het misdrijf.

Heeft u vragen omtrent bijzondere verbeurdverklaringen?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!