Misbruik van vertrouwen

Wat houden deze misdrijven precies in?

‘Misbruik van vertrouwen is de verduistering of verspilling gepleegd met een bedrieglijk opzet die nadeel kan berokkenen van een van de voorwerpen dat overhandigd werd onder verplichting het terug te geven of het voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden.’

Dit misdrijf moet worden onderscheiden van de misdrijven afpersing en oplichting. Bij afpersing is er sprake van afgifte door geweld, bedreigingen,… en bij oplichting gebeurt de afgifte door bedrog.

Misbruik van vertrouwen wordt ook onderscheiden van diefstal doordat bij misbruik van vertrouwen het goed niet weggenomen wordt, maar vrijwillig afgeven werd aan de latere dader van het misdrijf.

Voorwaarden

Om van het misdrijf misbruik van vertrouwen de kunnen spreken, moeten er 5 wettelijke voorwaarden aanwezig zijn.

  • Als eerste moet er sprake zijn van een materiële daad van verduistering of van verspilling. Verduistering is het zich toe-eigenen van de vertrouwde zaak. Vernietiging, vervreemding, en verbruik zijn allemaal daden van verspilling. Steeds is er vereist dat de dader zou hebben gehandeld als ware eigenaar.
  • Ten tweede dient er een mogelijk nadeel aanwezig te zijn. Het is voldoende dat door de bedrieglijke handeling een benadeling mogelijk zou kunnen zijn.
  • Daarnaast moet er een voorafgaande afgifte van roerende goederen met een precair bezit aanwezig zijn. Het precair karakter bestaat erin dat de zaak werd overhandigd onder de verplichting om deze later terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken. De fysieke overhandiging van de goederen is niet vereist.
  • Als vierde voorwaarde moet het voorwerp van het misdrijf omschreven staan in artikel 491 van het Strafwetboek. (goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard)
  • Tot slot is er voor dit misdrijf bedrieglijk opzet Er moet een wil zijn zich de toevertrouwde zaak toe te eigenen of ze te ontnemen van de eigenaar.

Welke straffen riskeert u?

Het misdrijf ‘misbruik van vertrouwen’ wordt bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 26 tot 500 euro.

De bedragen van deze geldboete moeten nog vermenigvuldigd worden met de opdeciemen. Op dit moment zijn de opdeciemen gelijk aan 8. (boetebedrag x8)

Heeft u vragen omtrent misbruik van vertrouwen?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!