Strafrechtadvocaat voor vennootschap en bestuurders

Wie denkt aan strafrecht, denkt in eerste instantie aan bekende strafpleiters, spraakmakende moordzaken en andere bekende vormen van criminaliteit zoals diefstal of slagen en verwondingen. Waar weinig mensen bij stilstaan, is de toepassing van het strafrecht op bedrijven en haar bestuurders.

Ondernemingen kunnen ook voor misdrijven worden vervolgd. Bestuurders van vennootschappen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd voor verboden handelingen tijdens hun beroepsuitoefening.

Bannister Advocaten te Antwerpen is een niche-specialisatie advocatenkantoor waarop u kunt rekenen als uw bedrijf de beste vertegenwoordiging nodig heeft wanneer het met juridische problemen wordt geconfronteerd. Wij begrijpen dat elke zaak uniek is en een aanpak op maat vereist. 

Bannister heeft een sterk team om u van A tot Z bij te staan teneinde de best mogelijke vertegenwoordiging te geven. Wij nemen de tijd om uw situatie volledig te begrijpen en werken nauw met u samen om een juridische strategie te ontwikkelen, die op uw specifieke behoeften is afgestemd. 

Ongeacht of u en/of uw bedrijf vertegenwoordiging in de rechtbank, hulp bij onderhandelingen of begeleiding bij compliance en regelgeving nodig heeft, ons team van vennootschaps- en strafrechtadvocaten te Antwerpen is er om u te helpen. Neem nu vrijblijvend contact met ons op via info@bannister.be om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Ondernemingsstrafrecht advocaat Antwerpen

Strafrechtelijke vervolging bestuurders en bedrijfsleiders

Bestuurders en bedrijfsleiders kunnen ten gevolge van hun beroepsmatig handelen strafrechtelijk worden vervolgd. Als u een bestuurder van een vennootschap bent, moet u zich bewust zijn van de strafrechtelijke valkuilen. Hieronder bespreken we enkele ‘hot topics’ die we in onze praktijk regelmatig tegenkomen.

Beroepsverbod

Een mogelijk gevolg van een strafrechtelijke veroordeling als bestuurder is als bijkomende straf het beroepsverbod. Het beroepsverbod is een straf waarbij de rechter het verbod oplegt om een bepaald beroep uit te oefenen. 

Het beroepsverbod is net als de bijzondere verbeurdverklaring (zie verder in dit artikel) een bijkomende straf. Dat wil zeggen dat het bovenop op een hoofdstraf wordt opgelegd. Een hoofdstraf zal meestal uit een geldboete, een gevangenisstraf en/of voorwaarden bestaan. Het beroepsverbod is bovendien tijdelijk en facultatief, dat wil zeggen dat de rechter een beroepsverbod in de tijd moet beperken (maximaal 10 jaar) en dat hij bovendien niet verplicht is om deze straf op te leggen.

Het beroepsverbod wordt in het kader van faillissementen regelmatig opgelegd. Vaak werden voorafgaand aan faillissementen enkele fouten of misdrijven begaan. Wie voorafgaand aan een faillissement een burgerlijke fout of een strafrechtelijke inbreuk beging, kan in veel gevallen ook een beroepsverbod verwachten. 

Er zijn in de wet echter beperkingen ingebouwd. Zo kan de rechter niet voor elk misdrijf een beroepsverbod uitspreken. De misdrijven waarvoor een beroepsverbod kan worden opgelegd, zijn opgenomen in een weinig gekend Koninklijk Besluit betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen”. Het is natuurlijk logisch dat een beroepsverbod alleen kan worden opgelegd ten gevolge van beroepsgerelateerde misdrijven. 

Wie een beroepsverbod krijgt opgelegd en vervolgens toch dat beroep gaat uitoefenen, kan opnieuw strafrechtelijk veroordeeld worden. De straffen voor het overtreden van een beroepsverbod zijn niet te min. Zo kunt u worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar, met een geldboete tussen de 1.000 en 10.000 euro!

Bijstand bij verhoor

Het eerste signaal dat u betrokken bent bij een opsporings- of gerechtelijk onderzoek is vaak een oproepingsbrief voor verhoor bij de politie. Ook voor bestuurders kan dit het geval zijn. Het is uitermate belangrijk dat u correct omgaat met een dergelijke oproeping en zo snel mogelijk een strafrechtadvocaat inschakelt.

Bij Bannister hebben we als het aankomt op bijstand bij verhoren een grote expertise in huis. Wij staan onze cliënten met de grootste diepgang en discretie bij. Als u een oproepingsbrief voor verhoor van de politiediensten heeft ontvangen, doorlopen wij volgende stappen:

 • De eerste stappen: wij zullen u in eerste instantie verzoeken om een kopie van de oproepingsbrief. Wij bekijken deze en geven u hierover zoveel mogelijk informatie. In een oproepingsbrief staat meestal alleen over welk misdrijf het gaat en in welke hoedanigheid u verhoord zult worden (hierover later meer). Op deze informatie bouwen we dan verder en we spreken zo snel mogelijk bij ons op kantoor een contactmoment met een strafrechtspecialist af.

 

 • Voorbereiding van het verhoor: vooraleer het verhoor effectief plaatsvindt, zullen wij naar uw verhaal luisteren omtrent de feiten zoals weerhouden in de oproepingsbrief. Wij nemen voorafgaand aan dit gesprek contact op met de politie om zoveel mogelijk bijkomende informatie te verzamelen. Op deze manier kunnen wij tijdens ons gesprek een verdedigingsstrategie uitwerken en enigszins anticiperen op de vragen, die eventueel aan u zullen worden gesteld. Wij wijzen u zoveel mogelijk op de juridische complexiteiten, de pijnpunten en de mogelijke valkuilen.
 • Het verhoor zelf: tijdens het verhoor zal er een strafrechtspecialist van Bannister aanwezig zijn. De politie zal u een reeks vragen stellen, die u dient te beantwoorden. Uw advocaat zal er alles aan doen om uw rechten te vrijwaren. Hiervoor hebben wij een waaier aan mogelijkheden. Wij garanderen u dat u op een rustige manier uw volledige verhaal kunt doen. Daarnaast grijpen wij in wanneer zaken niet correct worden opgetekend. Desnoods trekken we aan de noodrem en gebruiken we het wettelijk gewaarborgd vertrouwelijk overleg van 15 minuten. Ten slotte lezen we samen met u de schriftelijke verklaring door en verzoeken wij, mocht dan nodig zijn, om te tekst aan te passen.
 • Onmiddellijk na het verhoor: verhoord worden door de politie is onaangenaam en vergt vaak veel mentale energie. Wij maken er een punt van om na het verhoor een korte bespreking te houden, waarbij u al uw bedenkingen en eventuele frustraties kunt uiten. De ervaring leert dat een kort gesprek helpt om het één en ander op een rijtje te zetten zodat u weer vooruit kunt.
 • De fase na het verhoor: helaas is een verhoor in veel gevallen slechts de eerste stap in de strafrechtelijke procedure waarbij u betrokken bent. We bevinden ons dan nog steeds in de onderzoeksfase. Het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter probeert in deze fase zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, omdat dit niet in een latere fase aan de strafrechter kan worden voorgelegd. Tijdens deze onderzoeksfase is het belangrijk dat het verloop van het onderzoek kordaat wordt opgevolgd. Wij stellen hiervoor de nodige verzoekschriften op, bekomen een kopie van het dossier, lezen dit samen met u door en bespreken daarna de beste strategie om het onderzoek enigszins te sturen.

Advocaat onderneming strafrecht Antwerpen

Misbruik van vennootschapsgoederen 

Een misdrijf, dat vaak in het strafrecht voor ondernemingen terugkomt, is het misbruik van vennootschapsgoederen. Dit is een geschil tussen de vennootschap – al dan niet onder curatele – met één of meerdere bestuurders. De voorwaarden voor misbruik van vennootschapsgoederen hebben we in een eerdere blogpost al besproken.

De straffen voor misbruik van vennootschapsgoederen zijn een gevangenisstraf tot 5 jaar en een geldboete tot maar liefst 500.000 euro. Deze bedragen moeten met opdeciemen vermenigvuldigd worden, wat betekent dat deze x8 kunnen gaan oftewel een maximum boete van 4.000.000 euro. 

Gelet op deze zeer hoge geldboetes is een advocaat met ervaring in deze materie zijn gewicht in goud waard. Wordt u beschuldigd van misbruik van vennootschapsgoederen, dan kunnen de advocaten van Bannister te Antwerpen uw rechten tot het uiterste verdedigen. Ons advocatenkantoor heeft een ruime ervaring en veel expertise met deze materie. 

Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte is een misdrijf dat af en toe aan bestuurders wordt verweten. Of een delict een misdrijf is staat in het Strafwetboek, artikel 193 en verder. Het is belangrijk om te weten dat valsheid in geschrifte aan een hele reeks voorwaarden moet voldoen, want niet zomaar elke vergissing of een verkeerde voorstelling van de realiteit stelt u bloot aan een vervolging voor valsheid in geschrifte.

Eerst en vooral moet de valsheid in geschrifte zijn gepleegd met als doel om zichzelf of een ander een illegitiem voordeel te verschaffen. Dit wordt ‘bedrieglijke opzet’ genoemd. Ook als u een nadeel wil toebrengen aan een ander kunt u worden vervolgd voor valsheid in geschrifte. Voor een loutere materiële vergissing kunt u volgens de wet dus niet worden veroordeeld. 

Daarnaast zijn er nog een hele reeks juridische subtiliteiten waaraan voldaan moet worden alvorens er sprake kan zijn van een veroordeling voor valsheid in geschrifte. Het komt erop neer om deze voorwaarden strikt op de feiten toe te passen. Hiervoor kunt u zich het beste laten bijstaan door een strafrechtadvocaat met specialisatie in ondernemingsstrafrecht.

Er worden in de wet vele vormen van valsheid in geschrifte beschreven. Voorbeelden van valsheid in geschrifte zijn datamanipulatie, valsheid in jaarrekeningen enzoverder. De straf, die de rechter kan opleggen, hangt af van welke vorm van valsheid in geschrifte er sprake zou zijn. In het algemeen zijn de straffen voor valsheid in geschrifte:

Gevangenisstraffen van 5 tot en met 10 jaar;

Geldboetes van 26 tot 100.000 euro;

Hou er rekening mee dat er nog bijkomende straffen kunnen worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld beroepsverboden en bijzondere verbeurdverklaringen (zie hierboven en hieronder).

 

Ondernemingsstrafrecht advocaat  

 

Strafrecht vennootschap

Dat natuurlijke personen zoals u en ik strafrechtelijk kunnen worden vervolgd na het plegen van een misdrijf is logisch maar ook rechtspersonen zoals vennootschappen kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Valsheid in geschrifte is immers ook een misdaad, die quasi altijd gecorrectionaliseerd wordt. 

Wat zegt de wet?

Laten we beginnen bij het begin. Artikel 5 lid 1 van het Strafwetboek legt de basis voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen:

“Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.

Een vennootschap kan dus strafrechtelijk worden vervolgd als het gepleegde misdrijf “intrinsiek verband” houdt met de “verwezenlijking van zijn doel” of de “waarneming van zijn belangen” of voor misdrijven, die “voor zijn rekening zijn gepleegd”. 

Samenvattend kunnen we stellen dat artikel 5 van het Strafwetboek zeer breed door de Belgische rechters wordt geïnterpreteerd. Een misdrijf kan aan een vennootschap worden toegerekend als het werd gepleegd in het kader van de exploitatie van de vennootschap en dus in haar belang en ter verwezenlijking van haar doel.

De rechter kan hiervoor bijvoorbeeld in de statuten van de vennootschap gaan kijken. Als het misdrijf werd gepleegd om een statutair doel te bereiken, kan de vennootschap hiervoor wellicht strafrechtelijk worden vervolgd.

Specifieke sancties voor de rechtspersoon

Het spreekt voor zich dat een vennootschap niet in de gevangenis kan gaan zitten en ook geen werkstraf kan uitvoeren. Er zijn dan ook voor rechtspersonen specifieke straffen in het leven geroepen.

Opnieuw werd een basisartikel in het begin van het Strafwetboek ingevoegd, m.n. artikel 7bis waarin de volgende straffen worden opgesomd:

Geldboete;

Bijzondere verbeurdverklaring;

Ontbinding;

Verbod een werkzaamheid, die deel uitmaakt van het maatschappelijk doel, te verrichten;

Sluiting van één of meer inrichtingen;

Bekendmaking of verspreiding van de beslissing.

Verder werd in het Strafwetboek (voor de geïnteresseerden art. 41bis) een ingewikkelde regeling opgenomen waarin de straffen voor natuurlijke personen worden gelijkgesteld aan geldboetes voor vennootschappen.

Een kort voorbeeld:

Volgens de Belgische wet wordt een feit waarop een levenslange gevangenisstraf staat, gelijkgesteld met een geldboete tussen de 240.000 en 720.000 euro! 

Antiwitwaswetgeving

Wat is witwassen precies?

Voor het misdrijf ‘witwassen’ werd in 2017 een afzonderlijke wet in het leven geroepen, getiteld “Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten”. In deze wet wordt een definitie van witwassen geformuleerd (artikel 2). Het betreft echter een ingewikkelde juridische definitie.

Om een lang verhaal kort te maken, is ‘witwassen’ volgens de Belgische wetgeving het verhandelen van gelden of andere goederen wetende dat zij verworven zijn uit een criminele activiteit met als doel deze criminele oorsprong te verbergen. 

Het louter verbergen van de criminele oorsprong van goederen of gelden kan ook al voldoende zijn om als witwassen te worden beschouwd.

Verplichting tot het aangeven witwassen van geld of goederen

Niet alleen wordt witwassen in het Belgische strafrecht sterk beteugeld met zware straffen (gevangenisstraf tot 5 jaar en hoge geldboetes), er wordt aan een aantal beroepscategorieën een verplichting opgelegd tot aangifte van witwassen. Hierin is het misdrijf witwassen uniek. 

Onder andere verzekeringsmakelaars en hun subagenten, niet-exclusieve verzekeringsagenten en hun subagenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten zijn verplicht om verregaande voorzorgsmaatregelen toe te passen om witwassen actief op te kunnen sporen en vervolgens aangifte te doen bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). 

Ze kunnen dus wettelijk verplicht zijn om hun eigen cliënten te verklikken! Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat deze wettelijk ingebouwde kliklijn vooralsnog geen groot succes is.

Technisch gezien kunnen deze tussenpersonen ook worden gestraft als zij de antiwitwaswetgeving niet naleven. Zo kunnen zij een administratieve geldboete krijgen of zelfs strafrechtelijk worden veroordeeld!

De wetgever heeft werkelijk alle registers opengetrokken om witwasmisdrijven aan te pakken.

Fiscale misdrijven vennootschap – fiscaal strafrecht

De Belgische fiscale wetgeving blinkt niet uit in eenvoud. Er zijn een hele reeks fiscale regels waar ondernemingen zich aan moeten houden. Het gebeurt regelmatig dat een vennootschap buiten de lijntjes kleurt. Vaak gaat het dan om een boekhoudkundige of een cijfermatige vergissing. Wie de fiscale wetgeving echter willens en wetens overtreedt met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, begaat een fiscaal misdrijf. Onze advocaten helpen met een minnelijke schikking fiscus voor uw onderneming. 

Ook fiscale misdrijven van vennootschappen en bestuurders worden strafrechtelijk vervolgd. Vennootschappen en natuurlijke personen, die zich schuldig maken aan fiscale misdrijven, kunnen tot geldboetes en zelfs gevangenisstraffen worden veroordeeld.

Een aantal voorbeelden van fiscale misdrijven zijn belastingfraude, de overtreding van het fiscaal beroepsverbod, BTW-fraude en fiscale valsheid in geschrifte.

Milieustrafrecht – stedenbouwkundige- en milieumisdrijven

Steeds vaker gaan zowel burgers als overheden proactief bedrijven juridisch aanspreken, die in strijd met de milieuwetgeving handelen. Het niet op orde hebben van een vergunning of (onbewust) het milieustrafrecht overtreden kan ernstige gevolgen hebben voor de duurzame voortzetting van uw bedrijfswerkzaamheden.

Bannister Advocaten te Antwerpen kan uw onderneming bijstaan in deze complexe materie. Ons team van advocaten kunnen voor u zowel bestaande juridische conflicten oplossen als proactief uw onderneming juridisch op orde brengen met de regelgeving en beschermen tegen potentiële conflicten.

 • Geluidshinder: is uw onderneming betrokken bij overmatige geluidshinder? Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het blijven uitvoeren van uw bedrijfsactiviteiten. Idem bij tril- en geurhinder kunnen hoge boetes en het stilleggen van uw activiteiten het gevolg zijn. 
 • Asbest en overige afvalstoffen: het niet correct verwijderen of gebruiken van asbest door uw onderneming kan tot gevaar voor de volksgezondheid leiden. Overheden treden in sommige gevallen bijzonder zwaar op. Wij verdedigen uw onderneming en zorgen ervoor dat deze juridisch sterk staat. 
 • Bodemverontreiniging: industriële bodemverontreiniging is in Vlaanderen een groot maatschappelijk thema geworden, waar hard zal worden tegen opgetreden. Bannister Advocaten te Antwerpen zorgt voor de nodige juridische bescherming en helpt de reputatie van uw bedrijf te beschermen. 
 • Inbreuken natuurbescherming: wordt uw bedrijf ervan verdacht om inbreuken te plegen tegen de wetgeving voor natuurbescherming? Wilt u er zeker van zijn dat uw onderneming juridisch in orde is met haar activiteiten? De ondernemingsadvocaten van Bannister in Antwerpen helpen u snel en effectief. 
 • Handelen zonder of in strijd met een milieuvergunning: door de toegenomen complexiteit en de hoeveelheid aan vergunningsprocedures en -regels is conform de wet blijven vaak een bijzonder lastige uitdaging. Door een betrouwbare juridische expert in te huren, kunt u nefaste gevolgen voor uw bedrijf vermijden. 
 • Verontreiniging oppervlaktewater: de problematiek rond waterschaarste en kwaliteit wint steeds meer aan maatschappelijk bewustzijn. Ook de overheid begint harder op te treden tegen dit soort inbreuken. Zorg ervoor dat uw bedrijf de optimale juridische vertegenwoordiging krijgt, die zowel pro- als reactief uw bedrijf kan bijstaan. 

Bijzondere verbeurdverklaring

Straffen, die volgen op een strafrechtelijke vervolging, hebben meestal betrekking op de veroordeelde persoon. De veroordeelde moet dan tijd uitzitten in de gevangenis, een som geld betalen, de voorwaarden naleven, een werkstraf uitvoeren enzoverder.

Er zijn in het Belgische strafrecht ook straffen, die betrekking hebben op de goederen gerelateerd aan het misdrijf. In dat geval hebben we het vooral over de bijzondere verbeurdverklaring. 

De bijzondere verbeurdverklaring is een bijkomende straf, die naast een hoofdstraf wordt opgelegd. De hoofdstraf zal vaak een gevangenisstraf, een geldboete en/of probatievoorwaarden inhouden. De bijzondere verbeurdverklaring is de rechterlijke beslissing die het eigendomsrecht over bepaalde zaken, die verband houden met een misdrijf, aan de veroordeelde ontneemt. Deze goederen worden door de staat als het ware afgenomen van de strafrechtelijk veroordeelde.

Het basisartikel inzake verbeurdverklaring is artikel 42 van het Strafwetboek. Dit artikel bepaalt dat als bijkomende straf drie soorten goederen kunnen worden afgenomen van een veroordeelde:

Zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en zaken die gediend hebben om het misdrijf te plegen, als zij het eigendom van de veroordeelde zijn;

Zaken die uit het misdrijf voortkomen;

Vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, goederen die in de plaats ervan zijn gesteld en de inkomsten uit de belegde voordelen.

Cybercriminaliteit onderneming

Ook de wereld van het ondernemingsstrafrecht ontsnapt niet aan de trend van digitalisering. In de afgelopen jaren zien we dan ook een piek van de zogenaamde ‘cybercriminaliteit’. 

Dit soort criminaliteit is natuurlijk niet beperkt tot de bedrijfswereld. Ook particulieren krijgen ermee te maken. In de praktijk zien we wel dat cybercriminelen zich vaak richten tot ondernemingen én dat achter dergelijke criminaliteit vaak een (frauduleuze) ondernemingsstructuur zit.

Fraude met cryptomunten

Niemand ontsnapte de laatste jaren aan de crypto-hype. Zelfs al heeft u er nooit in geïnvesteerd of iets erover opgezocht, u bent er wellicht over aangesproken of minstens zag u op het internet advertenties en artikels over cryptomunten verschijnen. 

Het zal niemand verbazen dat deze hype ook een voedingsbodem is voor allerhande frauduleuze praktijken. Talloze mensen investeren een aanzienlijk deel van hun vermogen in cryptomunten en lijden grote verliezen. Een groot deel van deze munten blijken achteraf immers lege hulzen te zijn. Oplichters gebruiken goed nagemaakte websites vol loze beloften om investeerders over de streep te trekken. 

Daarnaast zijn er ook veel mensen die hun crypto-portefeuilles (wallets) leeggeroofd zien door hackers of na een succesvolle vorm van phishing.

Wat kunt u doen als u het slachtoffer van dergelijke criminaliteit bent? U moet dan op zoek gaan naar een gespecialiseerde advocaat cryptofraude. Crypto-criminaliteit is moeilijk te doorgronden omdat de blockchain (de onderliggende crypto-technologie) moet worden onderzocht. Slechts weinig advocaten hebben hiervoor de kennis in huis of beschikken daarvoor over een netwerk. Bovendien moet er een kundig juridisch verweer op poten worden gezet omdat de Belgische strafwetgeving nog niet aan deze nieuwe technologie is aangepast. Lees meer hierover in ons artikel over crypto-misdrijven en het Belgische strafrecht.

Faillissementsmisdrijven

Een faillissement is natuurlijk altijd een delicate situatie. Voor de gefailleerde onderneming is dit zeer moeilijk. De ambitie ligt aan diggelen en vaak moeten er werknemers worden ontslagen. Ook voor de schuldeisers kan een faillissement een ramp zijn. Zij riskeren hun geld of goederen nooit meer terug te zien.

Het faillissement kan sommige betrokkenen verleiden om snel nog enkele twijfelachtige handelingen te verrichten zoals een deel van de activa te verduisteren of te rommelen met de boekhouding. De Belgische wet anticipeert op deze situaties door in artikel 489 en verder van het Strafwetboek enkele faillissementsmisdrijven op te sommen en er straffen aan te koppelen.

Faillissementen zijn op zich al een ingewikkelde juridische materie. Wanneer daar nog strafrechtelijke verwijten bijkomen, wordt het al snel een onontwarbare kluwen. Het is van groot belang dat u een echte expert ter zake inschakelt om uw juridische belangen te behartigen. 

Strafrechtadvocaat onderneming, vennoten en bestuurders in Antwerpen

Een onderneming leiden is niet eenvoudig. Een juridisch probleem kan de werking van uw bedrijf ernstig verstoren. 

Wanneer u of uw bedrijf met een strafrechtelijk onderzoek of een vervolging worden geconfronteerd dan heeft u een betrouwbare partner nodig om u te ondersteunen. U heeft dan echt een ervaren juridisch team met een specialisatie in strafrecht voor vennootschappen nodig om uw belangen te beschermen.

Het team van Bannister heeft ervaren advocaten, die gespecialiseerd zijn in zakelijk strafrecht om u bij te staan. Ons advocatenkantoor in Antwerpen beschikt over de kennis en en heeft de expertise om u bij elke stap van het juridische proces te begeleiden. Of u nu te maken heeft met een fiscaal onderzoek, de witwaswetgeving of een andere juridische kwestie, wij voorzien u van de competente vertegenwoordiging, die u nodig heeft om een gunstig resultaat te kunnen bereiken.

Wacht niet tot het te laat is om een juridisch probleem aan te pakken. Neem vandaag nog contact met ons op voor een afspraak met een van onze ervaren ondernemingsrecht advocaten in Antwerpen en dan helpen wij u om uw onderneming en uw reputatie te beschermen.